برکو  غول روتاری|روتور جوینت در ایران با در دست داشتن دانش فنی و استخدام نفرات برگزیده و خبره توانسته است خیلی از تکنولوژی های روز دنیا را ازآن خود کند و بهترین قسمت مدیریتی کار داشتن و به نحوی انتخاب بهترینها در صنعت به عنوان پیمانکار کنار این واحددانش بنیان، کاری به روی زمین نمی ماند.